Aktualności

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty będą przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do 1 lutego 2016r. do godziny 10.00. (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta). W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty na wsparcie następujących zadań:
Z końcem roku został wprowadzony nowy Regulamin otwartych konkursów ofert. Treść tego dokumentu określa Zarządzenie nr 589/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz realizacji zadań zleconych w tym trybie.
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2016. Oferty należy składać do 19 stycznia 2016 r. Ogłoszone konkursy dotyczą następujących obszarów:
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty będą przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do 21 stycznia 2016r. do godziny 15.30. (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta). W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty na wsparcie następujących zadań:
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Oferty będą przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do 20 stycznia 2016r. do godziny 13.00. (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta).
W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty na realizację następujących zadań: